Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
   Table of Contents
Coverpage
 2019
Volume 15 | Issue 4
Page Nos. 741-952

Online since Wednesday, August 14, 2019

Accessed 117,957 times.

PDF access policy
Journal allows immediate open access to content in HTML + PDF

EPub access policy
Full text in EPub is free except for the current issue. Access to the latest issue is reserved only for the paid subscribers.
View as eBookView issue as eBook
CitationsIssue citations
Access StatisticsIssue statistics
RSS FeedRSS
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to  Add to my list
EDITORIAL  

Apatinib for hepatocellular carcinoma p. 741
Yang Ni, Xin Ye
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_400_19  PMID:31436225
[HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
REVIEW ARTICLES Top

Pembrolizumab for the treatment of nonsmall cell lung cancer: Current status and future directions p. 743
Qin Qin, Baosheng Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_903_18  PMID:31436226
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Interpretation of adverse reactions and complications in Chinese expert consensus of Iodine-125 brachytherapy for pancreatic cancer p. 751
Qingchun Li, Yun Liang, Ye Zhao, Baodong Gai
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_884_18  PMID:31436227
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
ORIGINAL ARTICLES Top

Diagnostic ability of percutaneous core biopsy immediately after microwave ablation for lung ground-glass opacity p. 755
Jiao Wang, Yang Ni, Xia Yang, Guanghui Huang, Zhigang Wei, Wenhong Li, Xiaoying Han, Min Meng, Xin Ye, Jiayun Lei
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_399_19  PMID:31436228
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (7) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

The application of computed tomography-guided percutaneous coaxial biopsy combined with microwave ablation for pulmonary tumors p. 760
Jingjing Liu, Wei Huang, Zhiyuan Wu, Zhongmin Wang, Xiaoyi Ding
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_778_18  PMID:31436229
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (8) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Percutaneous thermal ablation combined with simultaneous transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma ≤5 cm p. 766
Mengfei Wu, Shanshan Gao, Huadan Song, Zihan Zhang, Jianhua Wang, Rong Liu, Xiaolin Wang, Jiemin Cheng, Jianjun Luo, Qingxin Liu, Yi Chen, Zhiping Yan, Lingxiao Liu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_250_19  PMID:31436230
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Thermosensitive liposomal doxorubicin plus radiofrequency ablation increased tumor destruction and improved survival in patients with medium and large hepatocellular carcinoma: A randomized, double-blinded, dummy-controlled clinical trial in a single center p. 773
Wei Yang, Jung-Chieh Lee, Min-Hua Chen, Zhong-Yi Zhang, Xiu-Mei Bai, Shan-Shan Yin, Kun Cao, Song Wang, Wei Wu, Kun Yan
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_801_18  PMID:31436231
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (6) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Efficacy of ultrasound-, computed tomography-, and magnetic resonance imaging-guided radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma p. 784
Chunwang Yuan, Zhuhui Yuan, Xiongwei Cui, Wenfeng Gao, Peng Zhao, Ning He, Shichang Cui, Yang Wang, Yonghong Zhang, Wei Li, Jiasheng Zheng
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_836_18  PMID:31436232
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Feasibility of three-dimensional-printed template-guided 125I seed brachytherapy and dosimetric evaluation in patients with malignant tumor p. 793
Hongtao Zhang, Devjoy Dev, Huimin Yu, Xuemin Di, Yansong Liang, Lijuan Zhang, Xiaoli Liu, Jinxin Zhao, Zezhou Liu, Aixia Sui, Juan Wang, Man Hu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_347_18  PMID:31436233
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Preliminary investigation of computed tomography-guided iodine-125 seed implantation treatment efficacy in patients with iliac lymph nodes metastases p. 801
Hongtao Zhang, Huimin Yu, Yansong Liang, Zeyang Wang, Xuemin Di, Lijuan Zhang, Jinxin Zhang, Zezhou Liu, Aixia Sui, Juan Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_570_17  PMID:31436234
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Clinical efficacy of computed tomography-guided iodine-125 seed implantation therapy for patients with metastatic epidural spinal cord compression: A retrospective study p. 807
Yun Liu, Chuang He, Yang Li, Yu-Xiao Chen, Li Yang, Ting-Yuan Li, Liang-Shan Li, Xue-Quan Huang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_750_17  PMID:31436235
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Evaluating the effectiveness of computed tomography-guided 125I seed interstitial implantation in patients with secondary adrenal carcinoma p. 813
Zheng-Yu Lin, Jia-You Yang, Jin Chen, Jian Chen
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_6_19  PMID:31436236
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Computed tomography-magnetic resonance imaging fusion-guided iodine-125 seed implantation for single malignant brain tumor: Feasibility and safety p. 818
Shi-Feng Liu, Jian Lu, Hong Wang, Yan Han, De-Feng Wang, Li-Li Yang, Zi-Xiang Li, Xiao-Kun Hu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_70_19  PMID:31436237
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (5) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Navigated magnetic resonance imaging-guided celiac plexus neurolysis using an open magnetic resonance system for pancreatic cancer patients with upper abdominal pain p. 825
Guangxin Jin, Xiaoxia Qiu, Min Ding, Mengjun Dai, Xuebin Zhang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_38_19  PMID:31436238
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

High-intensity focused ultrasound ablation for advanced pancreatic cancer p. 831
Baorang Zhu, Jing Li, Liyan Diao, Ke Ma, Yanna Fan, Wuwei Yang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_408_18  PMID:31436239
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (9) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Efficacy of apatinib on multiple advanced-stage nongastric cancers p. 836
Xueyuan Wu, Haowen Wang, Yue Wu, Jingjing Jin, Yu Zhan, Guanxia Zhu, Fengmin Zhang, Chaolei Zhang, Jianfeng Gan, Wenfeng Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_24_19  PMID:31436240
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Relationship between the maximum standardized uptake value of fluoro-2-deoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography and clinicopathological characteristics in tongue squamous cell carcinoma p. 842
Dong Zheng, Lixuan Niu, Wenpeng Liu, Changgang Zheng, Ruyi Yan, Liyan Gong, Zhongxing Dong, Jun Fei, Ke Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_855_18  PMID:31436241
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Evaluation of surgery plus postoperative radiotherapy or definitive radiotherapy in older patients with thoracic esophageal squamous cell cancer p. 849
Wanrong Jiang, Xiangdong Sun, Bin Zhou, Chenglong Han, Feng Liu, Jingwei Zheng, Xinchen Sun
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_789_18  PMID:31436242
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: Risk factors and preventive strategies p. 857
Jian-Shu Chen, Gang Liu, Tian-Ran Li, Jian-Yu Chen, Qi-Ming Xu, Yan-Zhen Guo, Ming Li, Li Yang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_364_18  PMID:31436243
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (20) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Breast hamartoma: Ultrasound, elastosonographic, and contrast-enhanced ultrasound features p. 864
Gang Liu, Zhi Li Wang, Meng Ke Zhang, Yan He, Yuan Liu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_711_18  PMID:31436244
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Diagnostic performance of minimum apparent diffusion coefficient value in differentiating the invasive breast cancer and ductal carcinoma in situ p. 871
Suhong Zhao, Guangrui Shao, Peipei Chen, Liang Li, Yuhai Yang, Xianhua Zhao, Weihua Guo
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_607_18  PMID:31436245
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Multiple MicroRNAs synergistically promote tolerance to epidermal growth factor receptor-targeted drugs in smoked lung cancer therapies p. 876
Li Pan, Hailong Wang, Chengwen Jiang, Wei Li, Yongzi Chen, Guoguang Ying
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_208_18  PMID:31436246
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Tim-3 expression in glioma cells is associated with drug resistance p. 882
Ji Zhang, Zheng Quan Zhu, Yan Xia Li, Qiu Feng Zhuang, Yuanhong Lai, Shao Fang Li, Xiao Bing Xu, Jian Min Liu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_630_18  PMID:31436247
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (4) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Anticancer effects of FL34 through the inhibition of GLI1 in glioblastoma p. 889
Yan Li, Ke Tang, Lulu Huang, Chunxia Liu, Qianqian Du, Tiegang Li, Chen Yan, Zhiqiang Feng, Xueji Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_564_18  PMID:31436248
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Methylation of RUNX3 and RASSF1A and the risk of Malignancy in small solitary pulmonary nodules p. 899
Jinglan Zhao, Xiangyu Cui, Xiuying Huang, Ruizhen Lu, Peng Chen, Zhixue Zhang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_790_18  PMID:31436249
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Up-regulation of Wnt5a inhibits proliferation and migration of hepatocellular carcinoma cells p. 904
Tianxiao Wang, Xiaohong Liu, Jun Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_886_18  PMID:31436250
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Prevalence of MET exon 14 skipping mutation in pulmonary sarcomatoid carcinoma patients without common targetable mutations: A single-institute study p. 909
Yongfeng Yu, Qing Zhang, Jie Zhang, Shun Lu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_591_18  PMID:31436251
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (10) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

mRNA expression of programmed cell death ligand 1 and components of the phosphatidylinositol 3-kinase/AKT/phosphatase and tensin homolog pathway in epidermal growth factor receptor mutation-positive lung adenocarcinoma p. 914
Ke Han, Yi Zhang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_636_18  PMID:31436252
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

A study of natural IgG antibodies against ATP-binding cassette subfamily C member 3 in oral squamous cell carcinoma p. 921
Xiu Liu, Zhicheng Huang, Ziyi He, Qingyong Meng, Xiaoyu Wang, Ying Hu
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_150_18  PMID:31436253
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (3) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Interleukin 10 promotes growth and invasion of glioma cells by up-regulating KPNA 2 in vitro p. 927
Zihao Zhang, Xiaoming Huang, Jie Li, Haitao Fan, Fan Yang, Rui Zhang, Yihang Yang, Shaobin Feng, Dong He, Wei Sun, Tao Xin
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_284_19  PMID:31436254
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (12) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Correlation between long non-coding RNAs (lncRNAs) H19 expression and trastuzumab resistance in breast cancer p. 933
Zhigang Sun, Chi Zhang, Tiantian Wang, Peng Shi, Xingsong Tian, Ying Guo
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_208_19  PMID:31436255
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (14) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta

Establishment of a predictive model for short-term efficacy of transcatheter arterial chemoembolization treatment in hepatocellular carcinoma and its clinical application p. 941
Jian Wei, Zhenchang Wang
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_52_19  PMID:31436256
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (2) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
CORRESPONDENCE Top

Undifferentiated sarcoma of the soft tissues with cystic degeneration: Case report and review of literature p. 947
Changhua Wu, Liang Wang, Lei Guo, Lihong Zhang, Jing Li
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_818_18  PMID:31436257
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]  [Mobile Full text]  [EPub]  [Citations (1) ]  [PubMed]  [Sword Plugin for Repository]Beta
  Next Issue
  Previous Issue

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal