Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Clinical management of low-risk papillary thyroid microcarcinoma
Chie MASAKI,Kiminori SUGINO,Koichi ITO
Minerva Endocrinology.2022;46(4)
[DOI]
2Heating technology for malignant tumors: a review
H. Petra Kok,Erik N. K. Cressman,Wim Ceelen,Christopher L. Brace,Robert Ivkov,Holger Grüll,Gail ter Haar,Peter Wust,Johannes Crezee
International Journal of Hyperthermia.2020;37(1)711
[DOI]
3A feasibility study of microwave ablation for papillary thyroid cancer close to the thyroid capsule
Jie Wu,Zhen-Long Zhao,Xiao-Jing Cao,Ying Wei,Li-Li Peng,Yan Li,Ming-An Yu
International Journal of Hyperthermia.2021;38(1)1217
[DOI]
4Role of Preoperative Staging Ultrasound for Papillary Thyroid Microcarcinoma
Hee Jung Keum,Jin Hyang Jung,Wan Wook Kim,Ho Yong Park,Jeeyeon Lee
Journal of Surgical Ultrasound.2020;7(2)36
[DOI]
5The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management of Secondary and Tertiary Renal Hyperparathyroidism
Sophie Dream,Lindsay E. Kuo,Jennifer H. Kuo,Stuart M. Sprague,Fiemu E. Nwariaku,Myles Wolf,John A. Olson,Sharon M. Moe,Brenessa Lindeman,Herbert Chen
Annals of Surgery.2022;276(3)e141
[DOI]
6Economic effect between surgery and thermal ablation for patients with papillary thyroid microcarcinoma: a systemic review and meta-analysis
Shuqian Chen,Yaqian Mao,Gang Chen
Endocrine.2022;76(1)9
[DOI]
7Meta-Analysis of the Application Effect of Different Modalities of Thermal Ablation and Surgical Treatment in Papillary Thyroid Microcarcinoma
Tao Li,Bin Lu,Yuanpeng Zhang,Yong Sun,Tian jiao Wang
Disease Markers.2022;2022(1)1
[DOI]
8Coagulation of posterior cricoarytenoid muscles for abduction spasmodic dysphonia
Marc Samaha,Marc Remacle
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021;278(3)839
[DOI]
9The feasibility and efficacy of ultrasound-guided percutaneous laser ablation for multifocal papillary thyroid microcarcinoma
Lu Zhang,Gui Ping Zhang,Wei Wei Zhan,Wei Zhou
Frontiers in Endocrinology.2022;13(3)839
[DOI]
10Research Review of Thermal Ablation in the Treatment of Papillary Thyroid Carcinoma
Di Ou,Chen Chen,Tian Jiang,Dong Xu
Frontiers in Oncology.2022;12(3)839
[DOI]
11Evaluation of Ultrasound-Guided Microwave Ablation in Subcutaneous Soft Tissue Malignant Metastasis
?? ?
Advances in Clinical Medicine.2021;11(09)4216
[DOI]
12Efficacy and Safety of Thermal Ablation for Solitary T1bN0M0 Papillary Thyroid Carcinoma: A Multicenter Study
Xiao-Jing Cao,Juan Liu,Ya-Lin Zhu,Lu Qi,Geng Liu,Hong-Ling Wang,Zhong-Hua Wang,Ying Zhou,Jun-Feng He,Jian-Qin Guo,Li-Li Shi,Mei Jian,Aini Shataer,Guo-Zhen Yan,Zhen-Long Zhao,Ying Wei,Li-Li Peng,Yan Li,Ying Che,Shu-Rong Wang,Ming-An Yu
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2021;106(2)e573
[DOI]
13Effect of Hashimoto's thyroiditis on the extent of the ablation zone in early stages of ultrasound-guided radiofrequency ablation for papillary thyroid microcarcinoma: a large cohort study of 772 patients
Limei Lai,Zhenhua Liu,Jingwen Zhang,Xiaofeng Ni,Juan Liu,Ting Luo,Yijie Dong,Jianqiao Zhou
International Journal of Hyperthermia.2022;39(1)397
[DOI]
14Analysis and evaluation of the efficacy of ultrasound-guided microwave ablation for papillary thyroid microcarcinoma
Xinya Wang,Xiaoyan Niu,Shuang Mu,Mingzhu Zhang,Wenbin Jiang,Lixue Zhai,Danni Jiang,Wanqing Tang,Cheng Zhao
International Journal of Hyperthermia.2021;38(1)1476
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal