Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Analysis of expression profile data identifies key genes and pathways in hepatocellular carcinoma
Xuwei Jiang,Yuqing Hao
Oncology Letters.2017;()
[DOI]
2Identification of expression quantitative trait loci (eQTLs) in human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and shared with liver and brain
Pei He,Wei Xia,Lan Wang,Jian Wu,Yu-Fan Guo,Ke-Qin Zeng,Ming-Jun Wang,Peng-Fei Bing,Fang-Fei Xie,Xin Lu,Yong-Hong Zhang,Shu-Feng Lei,Fei-Yan Deng
Journal of Cellular Biochemistry.2018;119(2)1659
[DOI]
3HER2 and BRAF mutation in colorectal cancer patients: a retrospective study in Eastern China
Xiangyan Zhang,Jie Wu,Lili Wang,Han Zhao,Hong Li,Yuhe Duan,Yujun Li,Ping Xu,Wenwen Ran,Xiaoming Xing
PeerJ.2020;8(2)e8602
[DOI]
4CHRNA5 and CHRNA3 polymorphism and lung cancer susceptibility in Palestinian population
Basim Mohammad Ayesh,Rami Al-Masri,Abdalla Assaf Abed
BMC Research Notes.2018;11(1)e8602
[DOI]
5Dynamic edge-based biomarker non-invasively predicts hepatocellular carcinoma with hepatitis B virus infection for individual patients based on blood testing
Yiyu Lu,Zhaoyuan Fang,Meiyi Li,Qian Chen,Tao Zeng,Lina Lu,Qilong Chen,Hui Zhang,Qianmei Zhou,Yan Sun,Xuefeng Xue,Yiyang Hu,Luonan Chen,Shibing Su,Jiarui Wu
Journal of Molecular Cell Biology.2019;11(8)665
[DOI]
6Treatment-Related Lymphopenia Predicts Pathologic Complete Response and Recurrence in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Undergoing Neoadjuvant Chemoradiotherapy
Qiaoqiao Li,Sha Zhou,Shiliang Liu,Songran Liu,Hong Yang,Lei Zhao,Mengzhong Liu,Yonghong Hu,Mian Xi
Annals of Surgical Oncology.2019;26(9)2882
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal