Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2021
Feng-Hua Wang,Xiao-Tian Zhang,Yuan-Fang Li,Lei Tang,Xiu-Juan Qu,Jie-Er Ying,Jun Zhang,Ling-Yu Sun,Rong-Bo Lin,Hong Qiu,Chang Wang,Miao-Zhen Qiu,Mu-Yan Cai,Qi Wu,Hao Liu,Wen-Long Guan,Ai-Ping Zhou,Yu-Jing Zhang,Tian-Shu Liu,Feng Bi,Xiang-Lin Yuan,Sheng-Xiang Rao,Yan Xin,Wei-Qi Sheng,Hui-Mian Xu,Guo-Xin Li,Jia-Fu Ji,Zhi-Wei Zhou,Han Liang,Yan-Qiao Zhang,Jing Jin,Lin Shen,Jin Li,Rui-Hua Xu
Cancer Communications.2021;41(8)747
[DOI]
2UNBS5162 as a novel naphthalimide holds efficacy in human gastric carcinoma cell behaviors mediated by AKT/ERK signaling pathway
Hong-Hai Li,Xian-Xu Song,Bo Liu,Wen-Ping Yang
Drug Development and Industrial Pharmacy.2019;45(8)1306
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal