Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Ligustrazine inhibits the proliferation and migration of ovarian cancer cells via regulating miR-211
Hairong Zhang,Shichao Ding,Lei Xia
Bioscience Reports.2021;41(1)
[DOI]
2The Antigastric Cancer Activity of San Leng Powder Extract Induces Apoptosis in Balb/C Bearing-SGC-7901 Mice
Chen Yu,Ai-Jun Ji,Jian-Wei Lu,Shi-Jia Liu,Yu Sun
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2017;2017(1)1
[DOI]
3Tetramethylpyrazine suppresses lipid accumulation in macrophages via upregulation of the ATP-binding cassette transporters and downregulation of scavenger receptors
Jie Duan,Dong Xiang,Hongli Luo,Guojun Wang,Yun Ye,Chao Yu,Xiuying Li
Oncology Reports.2017;38(4)2267
[DOI]
4Tetramethylpyrazine inhibits proliferation of colon cancer cells in vitro
Hua Li,Yan-Xu Hou,Yu Yang,Qing-Qiang He,Tian-Hua Gao,Xiao-Feng Zhao,Zhi-Bin Huo,Shu-Bo Chen,Deng-Xiang Liu
World Journal of Clinical Cases.2021;9(18)4542
[DOI]
5Ligustrazine Protects Homocysteine-Induced Apoptosis in Human Umbilical Vein Endothelial Cells by Modulating Mitochondrial Dysfunction
Xuesong Fan,Enshi Wang,Jianxun He,Lei Zhang,Xiaoli Zeng,Yuan Gui,Qi Sun,Yang Song,Hui Yuan
Journal of Cardiovascular Translational Research.2019;12(6)591
[DOI]
6The Tetramethylpyrazine Derivative Statmp-151: A Novel Small Molecule Stat3 Inhibitor With Promising Activity Against Breast Cancer
Chen Fan,Yijie Wang,Hui Huang,Wenzhen Li,Jialin Ma,Dongping Yao,Zijun Tang,Taixiong Xue,Liyang Ha,Yan Ren,Yiwen Zhang,Qin Wang,Yongmei Xie,Yi Luo,Rui Tan,Jian Gu
Frontiers in Pharmacology.2021;12(6)591
[DOI]
7Tetramethylpyrazine regulates breast cancer cell viability, migration, invasion and apoptosis by affecting the activity of Akt and caspase-3
Jianliang Shen,Linwen Zeng,Liangming Pan,Shaofeng Yuan,Ming Wu,Xiongdong Kong
Oncology Letters.2018;12(6)591
[DOI]
8Tetramethylpyrazine: A Review of Its Antitumor Potential and Mechanisms
Shaojie Yang,Shuodong Wu,Wanlin Dai,Liwei Pang,Yaofeng Xie,Tengqi Ren,Xiaolin Zhang,Shiyuan Bi,Yuting Zheng,Jingnan Wang,Yang Sun,Zhuyuan Zheng,Jing Kong
Frontiers in Pharmacology.2021;12(6)591
[DOI]
9Tetramethylpyrazine (TMP) protects rats against acute pancreatitis through NF-?B pathway
Longying Chen,Yongjun Chen,Hao Yun,Zhang Jianli
Bioengineered.2019;10(1)172
[DOI]
10Ligustrazine Attenuates Liver Fibrosis by Targeting miR-145 Mediated Transforming Growth Factor-/Smad Signaling in an Animal Model of Biliary Atresia
Jian-Li Qiu,Guo-Feng Zhang,Yu-Na Chai,Xiao-Yan Han,Hai-Tao Zheng,Xiang-Feng Li,Fei Duan,Ling-Yan Chen
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.2022;381(3)257
[DOI]
11New Advances in the Research of Resistance to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer
Junsha An,Cheng Peng,Hailin Tang,Xiuxiu Liu,Fu Peng
International Journal of Molecular Sciences.2021;22(17)9644
[DOI]
12Research Advances in Cardio-Cerebrovascular Diseases of Ligusticum chuanxiong Hort.
Dan Li,Yu Long,Shuang Yu,Ai Shi,Jinyan Wan,Jing Wen,Xiaoqiu Li,Songyu Liu,Yulu Zhang,Nan Li,Chuan Zheng,Ming Yang,Lin Shen
Frontiers in Pharmacology.2022;12(17)9644
[DOI]
13Combination of amino acid/dipeptide with ligustrazine-betulinic acid as antitumor agents
Bing Xu,Wen-Qiang Yan,Xin Xu,Gao-Rong Wu,Chen-Ze Zhang,Yao-Tian Han,Fu-Hao Chu,Rui Zhao,Peng-Long Wang,Hai-Min Lei
European Journal of Medicinal Chemistry.2017;130(17)26
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal