Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Novel technique for lymphadenectomy along left recurrent laryngeal nerve during thoracoscopic esophagectomy
Wen-Shu Chen,Li-Huan Zhu,Wu-Jin Li,Peng-Jie Tu,Jian-Yuan Huang,Pei-Lin You,Xiao-Jie Pan
World Journal of Gastroenterology.2020;26(12)1340
[DOI]
2Novel technique for lymphadenectomy along left recurrent laryngeal nerve during thoracoscopic esophagectomy
Hiroshi Makino,Hiroshi Yoshida,Eiji Uchida
World Journal of Gastroenterology.2017;26(12)1340
[DOI]
3Lymph node dissection along the recurrent laryngeal nerves for esophageal cancer. Technical aspects. Impact on short-term and long-term results
A.B. Ryabov,V.M. Khomyakov,D.D. Sobolev,O.V. Pikin,I.V. Kolobaev,A.V. Chayka,A.K. Toigonbekov,F.R. Vindiza
Onkologiya. Zhurnal imeni P.A.Gertsena.2020;9(5)23
[DOI]
4Semiprone thoracoscopic approach during totally minimally invasive Ivor-Lewis esophagectomy seems to be beneficial
Caterina Froiio,Eren Uzun,Edin Hadzijusufovic,Giovanni Capovilla,Felix Berlth,Hauke Lang,Peter P Grimminger
Diseases of the Esophagus.2022;9(5)23
[DOI]
5How to distinguish thoracic and cervical lymph nodes during minimally invasive esophagectomy
Taidui Zeng,Maohui Chen,Bingqiang Cai,Wei Zheng,Chi Xu,Guobing Xu,Chun Chen,Bin Zheng
Thoracic Cancer.2022;13(17)2436
[DOI]
6Minimally invasive esophagectomy: a propensity score-matched analysis of semiprone versus prone position
Maarten F. J. Seesing,Lucas Goense,Jelle P. Ruurda,Misha D. P. Luyer,Grard A. P. Nieuwenhuijzen,Richard van Hillegersberg
Surgical Endoscopy.2018;32(6)2758
[DOI]
7The role of magnetic anchoring and traction technique in thoracoscopic lymphadenectomy along the left recurrent laryngeal nerve
Junke Fu,Yunhao Li,Ziwei Wang,Yuan Cheng,Nanzheng Chen,Xin Sun,Boxiang Zhang,Ziyang Peng,Wenwen Chen,Rongkai Qian,Aihua Shi,Xiaopeng Yan,Haohua Wang,Feng Ma,Yi Lv,Yong Zhang
Surgical Endoscopy.2022;36(5)3653
[DOI]
8Application of esophageal wire traction in lymph node dissection during three-hole thoracoscopic McKeown esophagectomy
Zhenghua Zhang,Baolin Rong,Mingfa Guo,Meiqing Xu
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies.2021;30(4)202
[DOI]
9Changing the Dissectable Layer: Novel Thoracoscopic Esophagectomy Method for Lymphadenectomy along the Left Recurrent Laryngeal Nerve
Yuichiro Nakashima,Hiroshi Saeki,Qingjiang Hu,Yasuo Tsuda,Yoko Zaitsu,Yuichi Hisamatsu,Koji Ando,Yasue Kimura,Eiji Oki,Masaki Mori
Journal of the American College of Surgeons.2020;230(2)e1
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal