Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Hinokitiol, a tropolone derivative, inhibits mouse melanoma (B16-F10) cell migration and in vivo tumor formation
Chien-Hsun Huang,Shing-Hwa Lu,Chao-Chien Chang,Philip Aloysius Thomas,Thanasekaran Jayakumar,Joen-Rong Sheu
European Journal of Pharmacology.2015;746()148
[DOI]
2Hinokitiol, a tropolone derivative, inhibits mouse melanoma (B16-F10) cell migration and in vivo tumor formation
Mamta Pal,Kshipra Misra
European Journal of Pharmacology.2018;746()93
[DOI]
3The inhibitory effect of anti- tumor polysaccharide from Punica granatum on metastasis
Sheeja Varghese,Manu M. Joseph,Aravind S.R.,Unnikrishnan B.S.,T.T Sreelekha
International Journal of Biological Macromolecules.2017;103()1000
[DOI]
4Extracts of Cordyceps sinensis inhibit breast cancer cell metastasis via down-regulation of metastasis-related cytokines expression
Hongwei Cai,Jing Li,Baohua Gu,Ying Xiao,Rongsheng Chen,Xiaoyu Liu,Xiaomin Xie,Li Cao
Journal of Ethnopharmacology.2018;214()106
[DOI]
5Extraction, structure and pharmacological effects of the polysaccharides from Cordyceps sinensis: A review
Qianghua Yuan,Fan Xie,Jing Tan,Yan Yuan,Hu Mei,Yan Zheng,Rong Sheng
Journal of Functional Foods.2022;89()104909
[DOI]
6Ex vivo and in vivo studies of CME-1, a novel polysaccharide purified from the mycelia of Cordyceps sinensis that inhibits human platelet activation by activating adenylate cyclase/cyclic AMP
Wan-Jung Lu,Nen-Chung Chang,Thanasekaran Jayakumar,Jiun-Cheng Liao,Mei-Jiun Lin,Shwu-Huey Wang,Duen-Suey Chou,Philip Aloysius Thomas,Joen-Rong Sheu
Thrombosis Research.2014;134(6)1301
[DOI]
7Research Progress on Anti-Tumor Active Ingredients and Anti-Tumor Mechanism of Cordyceps militaris
? ?
Hans Journal of Food and Nutrition Science.2019;08(04)258
[DOI]
8Twelve undescribed derivatives of ganoderic acid isolated from Ganoderma luteomarginatum and their cytotoxicity against three human cancer cell lines
Xiao-Cui Li,Fei Liu,Hai-Guo Su,Cheng Peng,Qin-Mei Zhou,Juan Liu,Yuan-Jin Huang,Li Guo,Liang Xiong
Phytochemistry.2021;183(04)112617
[DOI]
9Immunomodulatory effects of polysaccharide compounds in macrophages revealed by high resolution AFM
Jiang Pi,Yuanyuan Wang,Haiyan Zhu,Hua Jin,Jinhuan Jiang,Fen Yang,Chung Wah Ma,Minghua Hu,Fangli Ma,Huaihong Cai,Jiye Cai
Scanning.2016;38(6)792
[DOI]
10Evaluation of an EpitypifiedOphiocordyceps formosana(Cordyceps s.l.) for Its Pharmacological Potential
Yen-Wen Wang,Tzu-Wen Hong,Yu-Ling Tai,Ying-Jing Wang,Sheng-Hong Tsai,Pham Thi Kim Lien,Tzu-Ho Chou,Jui-Ya Lai,Richard Chu,Shih-Torng Ding,Kenji Irie,Tsai-Kun Li,Shean-Shong Tzean,Tang-Long Shen
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015;2015(6)1
[DOI]
11The potential application of Cordyceps in metabolic-related disorders
Chuqing Cao,Shuting Yang,Zhiguang Zhou
Phytotherapy Research.2020;34(2)295
[DOI]
124-(Tert-butyl)-2,6-bis(1-phenylethyl)phenol induces pro-apoptotic activity
Jun Ho Kim,Yunmi Lee,Mi-Yeon Kim,Jae Youl Cho
The Korean Journal of Physiology & Pharmacology.2016;20(3)253
[DOI]
13Non-Cytotoxic Sulfated Heterorhamnan from Gayralia brasiliensis Green Seaweed Reduces Driver Features of Melanoma Metastatic Progression
D. L. Bellan,E. Mazepa,S. M. P. Biscaia,J. P. Gonçalves,C. C. Oliveira,G. R. Rossi,L. G. Ferreira,M. D. Noseda,E. S. Trindade,M. E. R. Duarte,C. R. C. Franco
Marine Biotechnology.2020;22(2)194
[DOI]
14Combination of matrix solid phase dispersion and response surface evaluation for simultaneous detections of multiple bioactive constituents of traditional Chinese medicine formula: Using Baoyuan Capsule as an example
Qiaohui Du,Ruixia Deng,Chong Gao,Jiangang Shen
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2020;190(2)113495
[DOI]
15Pro-Apoptotic Activity of 4-Isopropyl-2-(1-Phenylethyl) Aniline Isolated from Cordyceps bassiana
Mi Seon Kim,Yunmi Lee,Gi-Ho Sung,Ji Hye Kim,Jae Gwang Park,Han Gyung Kim,Kwang Soo Baek,Jae Han Cho,Jaegu Han,Kang-Hyo Lee,Sungyoul Hong,Jong-Hoon Kim,Jae Youl Cho
Biomolecules & Therapeutics.2015;23(4)367
[DOI]
16p-Hydroxylcinnamaldehyde induces the differentiation of oesophageal carcinoma cells via the cAMP-RhoA-MAPK signalling pathway
Ming Ma,Lian-mei Zhao,Xing-xiao Yang,Ya-nan Shan,Wen-xuan Cui,Liang Chen,Bao-en Shan
Scientific Reports.2016;6(1)367
[DOI]
17CME-1, a novel polysaccharide, suppresses iNOS expression in lipopolysaccharide-stimulated macrophages through ceramide-initiated protein phosphatase 2A activation
Joen-Rong Sheu,Zhih-Cherng Chen,Ming-Jen Hsu,Shwu-Huey Wang,Kuo-Wei Jung,Wei-Fan Wu,Szu-Han Pan,Ruei-Dun Teng,Chih-Hao Yang,Cheng-Ying Hsieh
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2017;6(1)367
[DOI]
18Immunostimulatory plant polysaccharides impede cancer progression and metastasis by avoiding off-target effects
Sheeja Varghese,Manu M. Joseph,S.R. Aravind,B.S. Unnikrishnan,K. Raveendran Pillai,T.T. Sreelekha
International Immunopharmacology.2019;73(1)280
[DOI]
19Antiplatelet agents for cancer treatment: a real perspective or just an echo from the past?
Marek Z. Wojtukiewicz,Dominika Hempel,Ewa Sierko,Stephanie C. Tucker,Kenneth V. Honn
Cancer and Metastasis Reviews.2017;36(2)305
[DOI]
20Genome-wide identification and expression profiling of thes MAPK, MAPKK, and MAPKKK gene families in Ophiocordyceps sinensis
Pan Yue,Han Zhang,Xinxin Tong,Ting Peng,Pan Tang,TingHui Gao,Jinlin Guo
Gene.2022;807(2)145930
[DOI]
21Mda-7/IL-24 enhances sensitivity of B cell lymphoma to chemotherapy drugs
MING MA,LIANMEI ZHAO,GUOGUI SUN,CHAO ZHANG,LIHUA LIU,YANYAN DU,XINGXIAO YANG,BAOEN SHAN
Oncology Reports.2016;35(5)3122
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal