Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Camrelizumab combined with microwave ablation improves the objective response rate in advanced non-small cell lung cancer

Wei Zhigang, Yang Xia, Ye Xin, Huang Guanghui, Li Wenhong, Han Xiaoying, Wang Jiao, Meng Min, Ni Yang, Zou Zhigeng, Wen Qiang

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 7 | Page no: 1629-1634

   This article has been cited by
 
1 Hyperthermia combined with immune checkpoint inhibitor therapy: Synergistic sensitization and clinical outcomes
Pengyuan Liu, Mengna Ye, Yajun Wu, Lichao Wu, Kaiping Lan, Zhibing Wu
Cancer Medicine. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Camrelizumab plus chemotherapy in advanced non-squamous non-small cell lung cancer: Treatment response, survival pattern, and safety
Hui Cao, Wei Wei, Yang Lu
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Safety of Anlotinib Capsules Combined with PD-1 Inhibitor Camrelizumab in the Third-Line Treatment of Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer and Their Effect on Serum Tumor Markers
Yinhua Wang, Xiuhua Shi, Qinghua Qi, Bin Ye, Zhaoling Zou, Kalidoss Rajakani
Journal of Healthcare Engineering. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The progress and challenge of anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy in treating non-small cell lung cancer
Jingjing Qu, Quanhui Mei, Li Liu, Tianli Cheng, Peng Wang, Lijun Chen, Jianying Zhou
Therapeutic Advances in Medical Oncology. 2021; 13: 1758835921
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Multicentre study of microwave ablation for pulmonary oligorecurrence after radical resection of non-small-cell lung cancer
Yang Ni, Jinchao Peng, Xia Yang, Zhigang Wei, Bo Zhai, Jiachang Chi, Xiaoguang Li, Xin Ye
British Journal of Cancer. 2021; 125(5): 672
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Could Camrelizumab Plus Chemotherapy Improve Clinical Outcomes in Advanced Malignancy? A Systematic Review and Network Meta-Analysis
Chao Yang, Chang Xu, Xiang Li, Yaowen Zhang, Simeng Zhang, Tongyu Zhang, Yingshi Zhang
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Attitudes and Practices of Immune Checkpoint Inhibitors in Chinese Patients With Cancer: A National Cross-Sectional Survey
Luping Zhang, Jun Wang, Bicheng Zhang, Qian Chu, Chunxia Su, Hao Wu, Xiaobing Chen, Baocheng Wang, Yongmei Yin, Bo Zhu, Jianguo Sun
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The clinical application of camrelizumab on advanced hepatocellular carcinoma
Zhongguang Chen, Xiuhua Lu, Kelly Koral
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology. 2020; 14(11): 1017
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Image-guided percutaneous microwave ablation of early-stage non–small cell lung cancer
Yang Ni, Hui Xu, Xin Ye
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2020; 16(6): 320
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Microwave ablation for non-small cell lung cancer with synchronous solitary extracranial metastasis
Yang Ni, Xin Ye, Xia Yang, Guanghui Huang, Wenhong Li, Jiao Wang, Xiaoying Han, Zhigang Wei, Min Meng, Zhigeng Zou
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2020; 146(5): 1361
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11

A Partial Response of Pulmonary Pleomorphic Carcinoma to Camrelizumab (PD1 Monoclonal Antibody) Monotherapy: A Case Report

Yi Chen, Hao Zhang, Junfeng Shi, Tongshan Wang
OncoTargets and Therapy. 2020; Volume 13: 12471
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article