Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Identification of Circulating Long Noncoding RNA HOTAIR as a Novel Biomarker for Diagnosis and Monitoring of Non–Small Cell Lung Cancer
Nandi Li,Yingchao Wang,Xuefang Liu,Ping Luo,Wei Jing,Man Zhu,Jiancheng Tu
Technology in Cancer Research & Treatment.2017;16(6)1060
[DOI]
2Establishment of reference interval for the tumour marker serum CYFRA 21-1 in healthy Chinese Han ethnic adults
Bing Zhao,Miaomiao Zhang,Donghong Liu,Yingpeng Ren,Jing Xie,Yan Liang,Zaixing Yang
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.2018;78(3)171
[DOI]
3Differentiation between intraspinal schwannoma and meningioma by MR characteristics and clinic features
Xiaodong Zhai,Ming Zhou,Hongwei Chen,Qunfeng Tang,Zhimin Cui,Yong Yao,Qihua Yin
La radiologia medica.2019;124(6)510
[DOI]
4The diagnostic efficacy of CYFRA21-1 on intrahepatic cholangiocarcinoma: A meta-analysis
He Guowei,Liao Yuan,Li Ma,Liu Zhongyang,Song Zhixing,Li Lin,Luo Minqi
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2019;43(3)266
[DOI]
5The correlation between IL-4 polymorphisms and colorectal cancer risk in a population in Northwest China
Xiulin Wen,Xia Xin,Jieqiong Li,Lina Qiao,Fang Liu,Yuan Guo,Zhan Qu,Rui Wang,Xiaomei Li
European Journal of Cancer Prevention.2020;29(2)95
[DOI]
6Comparison of Serum MicroRNA21 and Tumor Markers in Diagnosis of Early Non-Small Cell Lung Cancer
Mingzhong Sun,Jiangxiang Song,Zhongwei Zhou,Rong Zhu,Hao Jin,Yuqiao Ji,Qiang Lu,Huixiang Ju
Disease Markers.2016;2016(2)1
[DOI]
7Minimally invasive removal of lumbar intradural extramedullary lesions using the interlaminar approach
Yong-Jian Zhu,Guang-Yu Ying,Ai-Qin Chen,Lin-Lin Wang,Dan-Feng Yu,Liang-Liang Zhu,Yu-Cheng Ren,Chen Wang,Peng-Cheng Wu,Ying Yao,Fang Shen,Jian-Min Zhang
Neurosurgical Focus.2015;39(2)E10
[DOI]
8Neoplastic Myelopathies
Jing Wu,Surabhi Ranjan
CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology.2018;24(2)474
[DOI]
9Association Between IL-4 Polymorphisms and Risk of Liver Disease
Zhitong Wu,Wenzhou Qin,Jie Zeng,Chunni Huang,Yu Lu,Shan Li
Medicine.2015;94(35)e1435
[DOI]
10Diffuse Large B-Cell Lymphoma Mimicking Schwannoma of Lumbar Spine
Seung-Kook Kim,Sun-Ho Lee,Eun-Sang Kim,Whan Eoh
Korean Journal of Spine.2016;13(2)71
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal