Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Download for Citation ManagersREVIEW ARTICLE

Chinese association of ultrasound in medicine and engineering, superficial organs and peripheral vessels committee expert consensus on clinical frequently asked questions in breast ultrasonography, June 2018
Jiang Tian'an, Jiang Yuxin, Chen Wen, Luo Baoming, Peng Yulan, Wang Zhili, Xu Jinfeng, Zhou Jianqiao, Zhou Qi, Bao Lingyun, Chen Li, Chen Lin, Chen Qin, Cong Shuzhen, Cui Kefei, Cui Xinwu, Fang Qinmao, Li Fengsheng, Li Huiwen, Li Jing, Li Jianchu, Li Junlai, Li Quanshui, Li Tianliang, Li Tao, Li Yanjiang, Li Zhengyi, Liu Jia, Liu Yong, Luo Jun, Ma Buyun, Ma Zhe, Nie Fang, Peng Chengzhong, Sui Xiufang, Sun Hongguang, Wang Hongqiao, Wang Jing, Wang Yan, Wu Changjun, Xiao Ying, Xiong Huahua, Xu Dong, Xue Ensheng, Xue Lifang, Yan Songli, Yang Lichun, Yong Qiang, Zhan Weiwei, Zhang Sheng, Zhang Xuezhen, Zhang Jianxing, Zhou Xianli, Lin Xi, Yin Shanyu, Zhao Qiyu

Year : 2018 | Volume:  14 | Issue Number:  7 | Page: 1463-1468Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal